Garantiitingimused

Tähtis! Enne toote garantiisse tagastamist:
1. Tutvuge "Garantii üldtingimustega";
2. Originaalpakendi puudumisel peab seade olema korralikult pakendatud nii, et see ei saaks transportimisel kahjustada;
3. Täitke taotlus jaotises "Toetus". Klienditugi teavitab teid järgmistest sammudest.

Garantii:
Garantii eraisikutele: 2 aastat
Garantii juriidilistele isikutele: 1 aasta

Üldised garantiitingimused

1. Üldsätted.
1.1. Kõikidele OU Rundmani poolt müüdavatele kaupadele, kui need on ostetud füüsiliste isikute poolt, on tootjapoolne garantii Läti Vabariigi normatiivaktides sätestatud korras, kui järgitakse kasutusjuhendit. Juriidilistele isikutele antakse müüja või tootja poolt määratud garantii ja tähtaeg on üks aasta.
1.2. Toote tootja poolt määratud garantiiajal teostab OU Rundman või tootja poolt volitatud teeninduskeskus kahjustatud osade tasuta remondi või asendamise, kui kahjustus on tekkinud tootmisprotsessi käigus, konstruktsiooni- või kulumiskahjustused, tootega seotud defektid. kasutatud komponent. Garantii puudumisel või garantiiaja lõppemisel võidakse kliendile pakkuda tasulist remonditeenust.
1.3. Toote garantiiremonti üleandmisel lisab Klient müüja poolt väljastatud garantiitunnistuse, ostutšeki või veosekirja, milles on ära näidatud toote puudus või selle ilmingud. Garantiidokument kehtib ainult siis, kui sellel on õigesti ja selgelt märgitud ning näidatud: toote mudel, toote seerianumber, müügikuupäev, garantiiaeg, müüja pitsati jäljend, müüja ja ostja allkirjad. . Garantiiavalduses märgitud andmete muutmine, kustutamine või ümberkirjutamine on keelatud – sel juhul tunnistatakse kupong kehtetuks.
1.4. Tarbija saab toote tagastada garantiiremonti, toimetades kahjustatud toote tootja poolt määratud garantiiteenindusse või toimetades selle OU Rundman esindusse: OU Rundman, Berzaunes 11A, Rīga, LV1039. Kui originaalpakendit pole käepärast, tuleb kahjustatud seade korralikult pakkida, et see transportimisel ei kahjustaks. Kõik kulud toote ohutuks toimetamiseks OU Rundmani esindusse või tootja poolt määratud garantiiteeninduskeskusesse kannab tarbija.
1.5. Remonditööde kiirendamiseks on soovitav esitada toode standardsena (koos tarvikute, toiteplokiga, erikaablitega jne).
1.6. Garantiiandja või -pakkuja kohustub täitma garantiikohustused mõistliku aja jooksul, leppides eelnevalt kokku orienteeruva sooritusaja ja tekitamata tarbijale ebamugavusi (kokkuleppel tarbijaga võib remondiaega pikendada).
1.7. Garantiitingimused ei näe ette toote väljavahetamist garantiiremondi käigus, välja arvatud juhtudel, kui garantiiandja ei suuda täita punktis 1.6. reeglid. Seadmete väljavahetamise võimaluse eest vastutab müüja eelneval kokkuleppel kliendiga.
1.8. Vahetatud/remonditud seadmetele jääb kehtima oma eelmine garantiiaeg.
1.9. Kui seadme garantiiremondi käigus ei ole võimalik kliendi poolt määratud kahjustust tuvastada või garantiiremonti ei kinnitata käesoleva eeskirja punktis 3 nimetatud põhjustel, jätab OU Rundman või tootja volitatud teeninduskeskus endale õiguse nõuda Kliendilt diagnostika eest hüvitist.

2. Garantiikohustuste piirangud:
2.1. Garantii ei kata igasugust tarkvara ega ühilduvust erinevate seadmete vahel.
2.2. Garantii ei kehti kaupade ennetamisele, hooldamisele ja hooldusele.
2.3. Garantii kehtib patareidele (patareid, akud) ja muudele piiratud ressurssidega komponentidele. Garantiiperioodi määrab tootja.

3. Kaubad ei kuulu garantii alla, kui:
3.1. Toote ostudokumentatsiooni (kinnitusi) ei salvestata.
3.2. Tehasesildil olev teave on kahjustatud või rebenenud.
3.3. Mehaaniliste kahjustuste korral.
3.4. Esineb loodusõnnetuste, tulekahjude, olmetegurite, juhuslike välistegurite põhjustatud kahjusid.
3.5. Kappi on sattunud vedelikku, tolmu või võõrkehi.
3.6. Kahju on tingitud kõrgest (ebapiisavast) toitepingest.
3.7. Toode on avatud, parandatud või muudetud OU Rundmanis või tootja volitamata teeninduskeskuses.
3.8. Kahjustused on põhjustatud mittestandardsete ja/või madala kvaliteediga kulumaterjalide, varuosade, komponentide, tarvikute kasutamisest.
3.9 Hooldamisel on kasutatud sobimatuid puhastusvahendeid.
3.10. Toodet kasutatakse ebasobivas keskkonnas (kõrge õhuniiskus).
3.11. Ei ole järgitud kauba kasutusjuhendit.

4. Garantii ei kehti
4.1. Kulumaterjalid, tarvikukomplektid, tarvikud.
4.2. Kui asendamine on vajalik, siis filtrid, patareid, akud, kaitsmed ja muud toote osad ja tarvikud, mille ressurss on piiratud, eeldusel, et selline asendamine on konstruktsiooni tõttu nõutav ega hõlma toote lahtivõtmist.
4.3. Optiliste peade ja muu infolugejate puhastus.
SIA Rundman ei vastuta võimalike kahjude eest, mida toode (toode) võib otseselt või kaudselt tekitada inimestele, lemmikloomadele, varale, kui see tekkis toote paigalduse, kasutusjuhendi ja tingimuste mittejärgimisel.
Arusaamatuste vältimiseks palume hoolikalt tutvuda toote (toote) kasutusjuhendiga, samuti kontrollida, kas garantiikaart on õigesti täidetud. Garantiikaardil märgitud andmete muutmine, kustutamine või ülekirjutamine on keelatud.

Täitke jaotises "Tugi" garantiiavaldus. Klienditugi teavitab teid järgmistest sammudest.

Ostukorv

Ostukorv on tühi.