Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika eesmärk on anda füüsilisele isikule (andmesubjektile) teavet isikuandmete töötlemise eesmärgi, eesmärgi, ulatuse, turvalisuse, kaitse kohta, samuti anda muud teavet isikuandmete töötlemise kohta.

Isiklikud andmed

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

Privaatsuspoliitika rakendamine
OU “RUNDMAN” privaatsuspoliitikat kohaldatakse isikuandmete töötlemisel sõltumata sellest, kuidas füüsiline isik oma isikuandmeid esitab (või edastab isikuandmeid kolmas isik vastavalt seadusele / volikirjale / nõusolekule) : paberkandjal, elektroonilisel kujul, OU “RUNDMAN” koduleht, veebipood jne.

Põhiandmed
Isikuandmete töötlemise eesmärk: Kauba ostu-/teeninduslepingute sõlmimine, kauba kohaletoimetamise teostamine, arvelduste administreerimine, garantiikohustuste täitmine.Juhataja: OU “RUNDMAN”, registri nr. 40103391744 Juriidiline aadress: Berzaunas 11a, Riia, LV-2015, LätiÕiguslik alus: OU “RUNDMAN” õigustatud huvid.Andmete edastamine kolmandasse riiki: puudub.Andmete vastuvõtjad: Haldur, vastutava töötleja operaator ja pädevad (õiguskaitse) ametiasutused, koostööpartnerid ja teenusepakkujad (väljast tellitud), andmebaasihaldusteenuse pakkujad, pilvandmetöötlusteenuse pakkujad, raamatupidamise allhanke pakkujad, juristid, advokaadibürood, operaatorid jne. /uc.Andmekaitsespetsialist: palun täitke vorm jaotises "Tugi".

Isikuandmete töötlemine ja õiguslik alus
Isikuandmete töötlemine toimub käesolevas privaatsuspoliitikas nimetatud eesmärgi realiseerimiseks, sealhulgas OU “RUNDMAN” õigustatud huvide realiseerimiseks (äritegevuse teostamine), vastuvõtmist, töötlemist, säilitamist, edastamist puudutavate normatiivaktide nõuete täitmiseks. füüsiliste isikute jne .etml., samuti tarbijaõigusi reguleerivate normatiivaktide nõuete täitmiseks.Isikuandmete säilitamise kestus sõltub normatiivaktiga reguleeritud tähtajast või sõlmitud lepingus määratud tähtajast või OU “RUNDMAN” poolt reguleeritud tähtajast. Isikuandmeid ei säilitata kauem, kui on vajalik õigustloovate aktide nõuete täitmiseks, järgides OU “RUNDMAN” õigustatud huve. Juhul, kui isikuandmete töötlemine/säilitamine ei ole vajalik, siis isikuandmed kustutatakse.Isikuandmete töötlemine toimub spetsiaalse ja turvalise tarkvara abil, mis tagab isikuandmete turvalise töötlemise ja säilitamise, kasutades viirusetõrjeprogramme ("tulemüürid") ja muid tehnoloogilisi lahendusi. Isikuandmed on kaitstud juurdepääsusüsteemide ja spetsiaalse tarkvaraga.

Isikuandmete edastamine
Isikuandmeid ei edastata kolmandatesse riikidesse (mitte-EL ja/või mitte-EMP riigid).Isikuandmeid võidakse edastada OU “RUNDMAN” koostööpartneritele (sh allhankefirmadele), teenusepakkujatele (operaatoritele) ning volitatud juriidilistele ja füüsilistele isikutele (advokaadid, advokaadid). Isikuandmete edastamine toimub turvaliselt kasutades turvalist tarkvara ja tehnoloogiat. Isikuandmeid edastatakse ainult ulatuses, mis on vajalik OU “RUNDMAN” seaduslike ja õigustatud huvide täitmiseks.

Isikuandmete kaitse
Isikuandmete kaitset rakendatakse vastavalt isikuandmete töötlemise valdkonnas kehtivatele normatiivaktidele (määrused, seadused, määrused).


Juurdepääs teie isikuandmetele
Füüsiline isik saab tutvuda oma isikuandmetega kirjaliku avalduse alusel, järgides isikuandmeid reguleerivate normatiivaktide nõudeid, avalduste vastuvõtmist ja läbivaatamist reguleerivate normatiivaktide nõudeid, saates (postiga: OU “RUNDMAN”, Berzaunas 11a, Riia, LV-2015, Läti või esitades kirjaliku avalduse rubriigis „Toetus“.Füüsiline isik on taotluse esitamisel kohustatud end vajalikul määral tuvastama / ulatuses, milles OU “RUNDMAN” saab olla kindel, et kirjaliku avalduse esitajaks on isik, kelle andmeid ta taotleb. Sel juhul annab OU “RUNDMAN” taotlejale kättesaadavaid isikuandmeid ja muud seadusega nõutud teavet.

Õigus nõusolek tagasi võtta
Isikul on õigus oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta. Taganemine toimub samal viisil, nagu on antud nõusolek Teie isikuandmete töötlemiseks.Füüsiline isik võib igal juhul saata oma kirjaliku tagasivõtuavalduse isikuandmete töötlemise lõpetamise kohta OU “RUNDMAN” juriidilisele aadressile: Berzaunes Street 11a, Riia, LV-2015, Läti. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta isikuandmete töötlemist, mis toimus enne tagasivõtmist. Samuti ei mõjuta ega lõpeta nõusoleku tagasivõtmine isikuandmete töötlemist vastavalt ja/või õiguslikel alustel (määrus, seadus, määrused).

Telefonivestluste helisalvestised
Pange tähele, et kõik telefonivestlused salvestatakse klienditeeninduse kvaliteedikontrolli eesmärgil. OU “RUNDMAN” juhataja juriidiline aadress: Berzaunes Street 11a, Riia, LV-2015, Läti.

Lõplik teave
OU RUNDMAN-il on õigus teha privaatsuspoliitikas muudatusi, teavitades sellest vastavaid füüsilisi isikuid (andmesubjekte).
Nende reeglite jaotiste pealkirju tuleb tõlgendada ainult reeglite selguse huvides.
Andmesubjektil (füüsilisel isikul) on õigus pöörduda OU “RUNDMAN” või Andmeriigi Inspektsiooni poole, kui ta leiab, et tema õigusi isikuandmete töötlemisel on rikutud.

Ostukorv

Ostukorv on tühi.